53 71 60 20 info@birkebakken.eu

Ydelsesbeskrivelse 

§ 66 – AFLASTNING

MÅL- OG ALDERSGRUPPE

Børn og unge mellem 0 og 18 år med multiple funktionsnedsættelser:

 • Børn og unge med behov for hjælp og støtte til daglige gøremål, samt stort behov for pleje og omsorg
 • Børn og unge med omfattende og varige fysiske og psykiske funktionsnedsættelser

Beboerne på Birkebakken har i tilknytning til deres udviklingshæmning ofte også vanskeligheder som autisme spektrum forstyrrelser, kognitivt lavt funktionsniveau, adfærdsforstyrrelser, cerebral parese, epilepsi, syndromer, sjældne diagnoser.

  LOVGRUNDLAG

  Lov om social service § 66, stk. 1, nr. 7.

   

  KERNEYDELSE

  Den faglige indsats tager udgangspunkt i den kommunale § 140 handleplan.

  Den faglige indsats er afhængig af den enkeltes støttebehov.

   

  BARNET/DEN UNGE

  Den pædagogiske indsats tilrettelægges ud fra en specialpædagogisk referenceramme, hvor sansestimulering er det fundamentale udgangspunkt

  • Indsatsen tager udgangspunkt i den individuelle plan, der udarbejdes og evalueres i et tværfagligt team
  • Omfattende støtte, hjælp og pleje i forhold til alle aspekter i almindelig daglig livsførelse
  • Fysioterapeut der kan vejlede og støtte i oplæring af specifikke hjælpemidler. Samt medvirke til at ansøge om personlige hjælpemidler til beboeren
  • Udvikling af kommunikative færdigheder
  • Støtte til aktiviteter i og udenfor institutionen

  SAMARBEJDE MED MYNDIGHED

  • Opfølgningsmøde efter 3 måneder
  • Afholdelse af en årlig konference, med kort skriftligt oplæg
  • Resultatdokumentation

   SAMARBEJDE MED FAMILIE/NETVÆRK

   • Støtte til kontakt til familie og primære sociale netværk
   • Arrangementer for pårørende

   YDELSER

   Kost, dog ikke specialkost.

   MEDBRINGES I AFLASTNING

   • Specialkost, inkl. sondeernæring
   • Bleer
   • Toiletartikler
   • Beklædning
   • Lommepenge
   • Personlige hjælpemidler

   MULIGHEDER FOR TILKØB

   • Ekstra pædagogisk eller sundhedsfagligt personale
   • Supervision til pårørende
   • Transport

   AFDELINGER OG PLADSER

   • Birkebakken er beliggende i Brabrand og har 14 døgnpladser fordelt på to afdelinger. Den ene afdeling har rumdækkende lift og badefaciliteter som badebåre mm.
   • Personalet er tværfagligt sammensat af pædagoger, sygeplejerske og fysioterapeut.
   • Birkebakken råder over multihal, varmtvandsbassin og store udenomsarealer.

    TAKST 2022 

    Aflastningsdøgn går fra kl. 14.00 til kl. 14.00 den følgende dag.

    Aflastning udbydes i følgende pakker

    Aflastning hverdage: 4.039 pr. døgn

    Aflastning i weekenderne/ helligdage: 4.039 – 5.039 pr. døgn

    Der er vågen nattevagt.

    Besøg os

    Hejredalsvej 144 8200 Brabrand

    Telefon

    +45 53 71 60 20