§ 66 Aflastning

 

Mål- og aldersgruppe

Børn og unge mellem 0 og 18 år med multiple funktionsnedsættelser:

·         Børn og unge med behov for hjælp og støtte til daglige gøremål samt stort behov for pleje og omsorg

·         Børn og unge med omfattende og varige fysiske og psykiske funktionsnedsættelser

Lovgrundlag

Lov om social service § 66, stk. 1, nr. 7.

Kerneydelse

Den faglige indsats tager udgangspunkt i den kommunale § 140 handleplan.

Den faglige indsats er afhængig af den enkeltes støttebehov.

Barnet/den unge

·         Den pædagogiske indsats tilrettelægges ud fra en specialpædagogisk referenceramme, hvor sanse- stimulering er det fundamentale udgangspunkt

·         Indsatsen tager udgangspunkt i den individuelle plan, der udarbejdes og evalueres i et tværfagligt team

·         Omfattende støtte, hjælp og pleje i forhold til alle aspekter i almindelig daglig livsførelse

·         Vedligeholdende fysioterapi

·         Udvikling af kommunikative færdigheder

·         Støtte til aktiviteter i og udenfor institutionen.

Samarbejde med myndighed

·         Opfølgningsmøde efter 3 måneder

·         Afholdelse af en årlig konference, med kort skriftligt oplæg

·         Resultatdokumentation

Samarbejde med familie/netværk

·         Støtte til kontakt til familie og primære sociale netværk

·         Arrangementer for pårørende

Eksterne konsulenter

·         Diætister

·         Epilepsihospitalet Filadelfia

·         Døv/blinde konsulenter

·         Specialtandlæge

·         Specialister i forhold til diverse hjælpemidler.

Ydelser

·         Kost, dog ikke specialkost

Medbringes i aflastning

·         Specialkost, inkl. sondeernæring

·         Bleer

·         Toiletartikler

·         Beklædning

·         Lommepenge

·         Personlige hjælpemidler

Muligheder for tilkøb

·         Ekstra pædagogisk eller sundhedsfagligt personale

·         Supervision til pårørende

·         Transport.

Afdelinger og pladser

·         Birkebakken er beliggende i Brabrand og har 14 døgnpladser fordelt på to afdelinger. Den ene afdeling har rumdækkende lift og badefaciliteter som badebåre mm.

·         Personalet er tværfagligt sammensat af pædagoger, sygeplejerske og fysioterapeut.

·         Birkebakken råder over multihal, varmtvandsbassin og store udenomsarealer.

Takst

Grundtaksten er 2.997 pr. døgn. (P/L 2020)

Aflastningsdøgn går fra kl. 14.00 til kl. 12.00 den flg. dag.

Aflastning udbydes i følgende pakker

Ugeaflastning = alm. takstniveau

Weekendaflastning + 1 – 5 hverdage = almindeligt takstniveau

Weekendaflastning uden hverdage = takstniveau + 33%

Såfremt aflastningsperioden udelukkende placeres i weekender og på helligdage øges taksten med 33 %.

En weekendaflastning er som udgangspunkt fra fredag kl.14.00 til mandag kl. 12.00. I alt 3 døgn.

Der er vågen nattevagt.