53 71 60 26 mks@birkebakken.eu

Ydelses-beskrivelse

Ydelsesbeskrivelse 

§ 66 AFLASTNING

MÅL- OG ALDERSGRUPPE

Børn og unge mellem 0 og 18 år med multiple funktionsnedsættelser:

· Børn og unge med behov for hjælp og støtte til daglige gøremål samt stort behov for pleje og omsorg

· Børn og unge med omfattende og varige fysiske og psykiske funktionsnedsættelser

LOVGRUNDLAG

Lov om social service § 66, stk. 1, nr. 7.

KERNEYDELSE

Den faglige indsats tager udgangspunkt i den kommunale § 140 handleplan.

Den faglige indsats er afhængig af den enkeltes støttebehov.

BARNET/DEN UNGE

 • Den pædagogiske indsats tilrettelægges ud fra en specialpædagogisk referenceramme, hvor sanse- stimulering er det fundamentale udgangspunkt
 • Indsatsen tager udgangspunkt i den individuelle plan, der udarbejdes og evalueres i et tværfagligt team
 • Omfattende støtte, hjælp og pleje i forhold til alle aspekter i almindelig daglig livsførelse
 • Vedligeholdende fysioterapi
 • Udvikling af kommunikative færdigheder
 • Støtte til aktiviteter i og udenfor institutionen.

SAMARBEJDE MED MYNDIGHED

 • Opfølgningsmøde efter 3 måneder
 • Afholdelse af en årlig konference, med kort skriftligt oplæg
 • Resultatdokumentation

SAMARBEJDE MED FAMILIE/NETVÆRK

 • Støtte til kontakt til familie og primære sociale netværk
 • Arrangementer for pårørende

EKSTERNE KONSULENTER

 • Diætister
 • Epilepsihospitalet Filadelfia
 • Døv/blinde konsulenter
 • Specialtandlæge
 • Specialister i forhold til diverse hjælpemidler.

YDELSER

 • Kost, dog ikke specialkost

MEDBRINGES I AFLASTNING

 • Specialkost, inkl. sondeernæring
 • Bleer
 • Toiletartikler
 • Beklædning
 • Lommepenge
 • Personlige hjælpemidler

MULIGHEDER FOR TILKØB

 • Ekstra pædagogisk eller sundhedsfagligt personale
 • Supervision til pårørende
 • Transport.

AFDELINGER OG PLADSER

 • Birkebakken er beliggende i Brabrand og har 14 døgnpladser fordelt på to afdelinger. Den ene afdeling har rumdækkende lift og badefaciliteter som badebåre mm.
 • Personalet er tværfagligt sammensat af pædagoger, sygeplejerske og fysioterapeut.
 • Birkebakken råder over multihal, varmtvandsbassin og store udenomsarealer.

TAKST

GRUNDTAKSTEN ER 2.997 PR. DØGN. (P/L 2020)

Aflastningsdøgn går fra kl. 14.00 til kl. 12.00 den flg. dag.

AFLASTNING UDBYDES I FØLGENDE PAKKER

UGEAFLASTNING = ALM. TAKSTNIVEAU

WEEKENDAFLASTNING + 1 – 5 HVERDAGE = ALMINDELIGT TAKSTNIVEAU

WEEKENDAFLASTNING UDEN HVERDAGE = TAKSTNIVEAU + 33%

SÅFREMT AFLASTNINGSPERIODEN UDELUKKENDE PLACERES I WEEKENDER OG PÅ HELLIGDAGE ØGES TAKSTEN MED 33 %.

EN WEEKENDAFLASTNING ER SOM UDGANGSPUNKT FRA FREDAG KL.14.00 TIL MANDAG KL. 12.00. I ALT 3 DØGN.

Der er vågen nattevagt.

Besøg os

Hejredalsvej 144 8200 Brabrand

Telefon

+45 53 71 60 26

Mail

mks@birkebakken.eu