Ydelses-beskrivelse

Ydelsesbeskrivelse 

 

§ 66 

MÅL- OG ALDERSGRUPPE

Børn og unge mellem 0 og 18 år med multiple funktionsnedsættelser:

· Børn og unge med behov for hjælp og støtte til daglige gøremål samt stort behov for pleje og omsorg

· Børn og unge med omfattende og varige fysiske og psykiske funktionsnedsættelser

LOVGRUNDLAG

Lov om social service § 66, stk. 1, nr. 7.

KERNEYDELSE

Den faglige indsats tager udgangspunkt i den kommunale § 140 handleplan.

Den faglige indsats er afhængig af den enkeltes støttebehov.

BARNET/DEN UNGE

 • Den pædagogiske indsats tilrettelægges ud fra en specialpædagogisk referenceramme, hvor sansestimulering er det fundamentale udgangspunkt
 • Indsatsen tager udgangspunkt i den individuelle plan, der udarbejdes og evalueres i et tværfagligt team
 • Omfattende støtte, hjælp og pleje i forhold til alle aspekter i almindelig daglig livsførelse
 • Fysioterapeut der kan vejlede og støtte i oplæring af specifikke hjælpemidler. Samt medvirke til at ansøge om personlige hjælpemidler til beboeren
 • Udvikling af kommunikative færdigheder
 • Støtte til aktiviteter i og udenfor institutionen

SAMARBEJDE MED MYNDIGHED

 • Opfølgningsmøde efter 3 måneder 
 • Udarbejdelse af individuel plan til kommunen, der fremsendes forud for konferencen. Der afholdes to årlige konferencer.
 • Resultatdokumentation

SAMARBEJDE MED FAMILIE/NETVÆRK

 • Støtte til kontakt til familie og primære sociale netværk
 • Arrangementer for pårørende

YDELSER

 • Tøj- og lommepenge, gaver, kostgodtgørelse efter gældende regler
 • Specialkost
 • Plejeprodukter
 • Eget værelse med basisinventar
 • Ledsagelse til læge, tandlæge, specialister, frisør o.l.
 • Medicin
 • Der tilbydes hjemtransport max 2 gange pr. måned op til 100 km fra Birkebakken
 • Deltagelse i fælles aktiviteter
 • Internetadgang
 • Adgang til fællesrum

MULIGHEDER FOR TILKØB

 • Kompensation for manglende dagtilbud
 • Ekstra pædagogisk eller sundhedsfagligt personale
 • Supervision til pårørende
 • Transport, som ligger ud over det, der er inkluderet i taksten

AFDELINGER OG PLADSER

 • Birkebakken er beliggende i Brabrand og har 14 døgnpladser fordelt på to afdelinger. Den ene afdeling har rumdækkende lift og badefaciliteter som badebåre mm.
 • Personalet er tværfagligt sammensat af pædagoger, sygeplejerske og fysioterapeut
 • Birkebakken råder over multihal, varmtvandsbassin og store udenomsarealer

TAKST 2021

Grundtaksten er 3.042 – 3.959 pr. døgn.  på afdeling 1.sal. hvor der ydes støtte og guidning til at håndtere daglige gøremål, men hvor beboeren i en vis udstrækning er selvhjulpen ved badning, spisning, påklædning, samt socialt samspil, uden tæt voksenguidning og opsyn hele tiden.

Grundtaksten er 3.959 pr. døgn i stuen, hvor der er behov for lift og vidtgående pleje/støtte i alle daglige gøremål, samt behov for tæt opsyn.

Taksten er under forudsætning af, at der modtages et dagtilbud i dagtimerne.

Indsatsen skal bidrage til, at barnet/den unge oplever en øget mestring af sociale, følelsesmæssige, fysiske og kognitive udfordringer. At der opleves en øget livskvalitet, at tilværelsen opleves overskuelig og meningsfuld, samt at barnet/den unge modtager den hjælp og støtte, der er behov for til at varetage personlig pleje. 

Taksten er beregnet ud fra, at borgeren har behov for moderat til nogen specialpædagogisk indsats til nogle eller de fleste opgaver og aktiviteter.

Tilbud om guidning i forbindelse med almindelig daglig livsførelse samt i en mindre grad støtte i forbindelse med aktiviteter med andre.

 

 

 

 

 

Besøg os

Hejredalsvej 144 8200 Brabrand

Telefon

+45 53 71 60 26

Mail

forstander@birkebakken.nu